pist

Λαμβάνοντας υπόψη :

 1. Τη Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία του ΑΣ Μώλου.

2.Το έγγραφο του δικαιούχου φορέα, περί αποδοχής Υλοποίησης του εγκριθέντος χρηματοδοτούμενου Σχεδίου κινητικότητας KA1 VET με Τίτλο:  “ECO friendly innovations in Pistachio Production και κωδικό: 2019-1-EL01-KA102-061213

3.Την από 18/7/2019 υπογραφείσα σύμβαση επιχορήγησης του σχεδίου, μεταξύ του ΙΚΥ και του Συνεταιρισμού.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ – ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο ταξιδιωτικό γραφείο για την Υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση εργασίας, που αφορά στις δαπάνες ταξιδιού( αερ. εισιτήρια, διαμονή, διατροφή) κατάρτισης στη Σικελία της Ιταλίας για 15 συμμετέχοντες-παραγωγούς/μέλη του Α.Σ. Μώλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος Erasmus+ KA1, VET, σχέδιο με τίτλο ECO friendly innovations in Pistachio Production και κωδικό: 2019-1-EL01-KA102-061213.

Το αντικείμενο της, προς ανάθεση, υπηρεσίας αφορά δεκαπέντε (15) συμμετέχοντες, που στο πλαίσιο της υλοποίησης του ανωτέρω σχεδίου κινητικότητας επαγγελματικής κατάρτισης, πρόκειται να ταξιδέψουν στη Σικελία της Ιταλίας τη χρονική περίοδο 3-9/11/2019(6 νύχτες, 7 ημέρες). Συγκεκριμένα αφορά:

 1. Στην έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων μετ΄ επιστροφής. Αναχώρηση 3/11/2019 από Αθήνα προς Παλέρμο / Επιστροφή 9/11/2019 από Κατάνια προς Αθήνα), με μέγιστο προϋπολογισμό 4.125 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων (πχ φόροι αεροδρομίων κλπ)
 2. Στη Διαμονή σε ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων για 6 Διανυκτερεύσεις (4 διανυκτερεύσεις στο Παλέρμο και 2 στο Μπρόντε, απαραίτητη η ιστοσελίδα των προσφερόμενων ξενοδοχείων) με πρωινό και ημιδιατροφή (δείπνο), σε 7 δίκλινα και 1 μονόκλινο, σε κεντρική θέση με μέγιστο προϋπολογισμό 7900 ευρώ, συμπ/νου ΦΠΑ και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων (πχ φόροι ξενοδοχείου, διανυκτέρευσης κλπ).

             Η ανάθεση εργασίας, για το ταξίδι κατάρτισης, θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ. κατόπιν εισήγησης της Συσταθείσας τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης, με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά(οικονομικότερη και ποιοτικότερη). Το ταξιδιωτικό γραφείο που θα επιλεγεί,  θα υπογράψει σύμβαση με τον ΑΣ Μώλου.

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία, που πρέπει να είναι αναγνωρισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, νόμιμα λειτουργούντα καθ’ όλα, να μπορούν να αναλάβουν την συγκεκριμένη υπηρεσία και να είναι εγγεγραμμένα στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση, καλούνται να υποβάλουν την αναλυτική και συνολική προσφορά τους(με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά), στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. εντός Προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού, ήτοι από 30/8/2019- 3/9/2019/11/2018 στις 13:00 μμ., (έναρξη και λήξη παραλαβής των προσφορών με ηλεκτρονική αλληλογραφία)

Τα ενδιαφερόμενα ταξιδιωτικά γραφεία(φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οφείλουν να επισυνάψουν στο email , την οικονομική προσφορά τους και τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Πιστοποιητικό για νόμιμη χρήση του οικείου Επιμελητηρίου, ή άλλης Επαγγελματικής οργάνωσης ή Γ.Ε.ΜΗ, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό και θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (3) μήνες πριν την κατάθεση της προσφοράς(θα είναι σε ισχύ σε κάθε περίπτωση),
 2. Υπεύθυνη Δήλωση, με το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου, με την οποία να δηλώνεται ότι :
  • δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
  • δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και
  • δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοση αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία,

3.Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ο Υποψήφιος «Ανάδοχος» είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας, επικουρικής, ασφαλιστικής ενημερότητας για το προσωπικό) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του(φορολογική ενημερότητα), για συμμετοχή σε διαγωνισμό.

Σε περίπτωση επιλογής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα πρέπει να προσκομιστεί και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς της κεντρικής Διοίκησης χωρίς όρο παρακράτησης, πριν την εξόφληση της δαπάνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 2 δόσεις( 80% και 20%, ακολουθώντας τις εκταμιεύσεις του εθνικού φορέα διαχείρισης Erasmus plus /ΙΚΥ).

Δεκτές γίνονται μόνο οι εμπρόθεσμες προσφορές. Σε αντίθετη περίπτωση απορρίπτεται η προσφορά. Η Προσφορά θα πρωτοκολλείται με την παραλαβή της.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί από την συσταθείσα αρμόδια επιτροπή την ημέρα λήξης της παραλαβής των προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται σχετικά, από τον Πρόεδρο του ΔΣ, κο Ζυγομήτρο και από την υπεύθυνη Συντονισμού του Σχεδίου κα Κλεοπάτρα Τριανταφύλλου (τηλ. 6936528389).

Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΑΣ Μώλου https://fistikimolou.gr/el/.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤOY Α.Σ. ΚΕΛΥΦΩΤΟ ΦΥΣΤΙΚΙ ΜΩΛΟΥ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

(ΑΣ ΜΩΛΟΥ)

  Βασίλειος Ζυγομήτρος

 

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης σας. Χρησιμοποιώντας τη ιστοσελίδα αποδέχεστε την χρήση τους.